Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Turtle Wax oro gaiviklis, pakabinamas "Lime-lemon" 5ml

Produkto kodas: 843658417003
3.95€
Viso atsargose: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien Rodyti visų parduotuvių likučius
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas
  • Pristatymas kurjeriu
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Išskirtinis automobilių gaiviklis. Palieka ilgalaikį ir malonų kvapą. Elegantiškas buteliukas su mirkymo dangteliu.
Kvapas išlieka iki 45 dienų.
NAUDOJIMAS:
1. Atsukti buteliuko dangtelį.
2. Nuimti apsauginį kamštelį.
3. Užsukti.
4. Apversti ir pakratyti.

DĖMESIO. Sudėtyje yra: propan-2-olis, C6-C7 angliavandeniliai, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,> 5% n-heksano. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P261 Stenkitės neįkvėpti dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P362 + P364 Prieš pakartotinį naudojimą nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbkite. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P501 Perduokite turinį ir konteinerį įgaliotam atliekų gavėjui. EUH208 Sudėtyje yra cinamaldehido. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH208 Sudėtyje yra pinano, didehidro darinio. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH208 Sudėtyje yra cineolio. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra Citralas (R) -p-menta-1,8-dienas, d-limonenas/
Prekės ženklas TURTLE WAX
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 73723509, 8436584170037

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

TWX104, OGTWBUTELIUKAS, TWX102, TWX103