Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Full Dip 012 dažai (guma/plėvelė) gal.žibintams juodas "Vinyl Smoke Black" 400ml

Produkto kodas: 063404144853
13.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Daugiausiai taikomas žibintams bei skaidriems paviršiams dažyti. Spalvos sodrumas priklauso nuo sluoksnių skaičiaus.
Atsižvelgiant į sluoksnių skaičių, 400ml užtenka padengti 1,2m2 paviršiaus. Rekomenduojamas purškiamų sluoksnių kiekis yra 4-6. Pieš dengiant kitu sluoksniu - palaukti apie 10-15min. Produktas tampa sausu po 10-15 min, bet visiškai išdžiūsta po 24 val. Atsparus vandeniui, purvui, aukšto slėgio plovimui.
NAUDOJIMAS:
- Paviršius turi būti švarus ir be riebalų. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kraštus ir tarpus. Kaip alternatyvą valymui galima naudoti izopropanolio alkoholį, praskiestą santykiu 1:1 su distiliuotu vandeniu.
- Palikite nudžiūti 20-30 min kambario temperatūroje.
- Jei liks valymo priemonės likučių ant paviršiaus, gali netolygiai pasidengti Full Dip dažai.
- Visi komponentai, kurie neturi būti dengiami, turi būti uždengti.
- PASTABA! Atminkite, kad kai kurie plastikiniai paviršiai ir priekiniai žibintai gali būti jautrūs tirpiklio pagrindo gaminiams, tokiems kaip Full Dip. Prieš naudodamiesi, patikrinkite, ar paviršiai suderinami nematomoje vietoje.
PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. kaitinama gali sprogti. Degūs skystis ir garai. Kenksminga susilietus su oda. Kenksminga įkvėpus. Dirgina odą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Gaisro atveju: gesinimui naudoti ABC miltelinį gesintuvą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje.Turinį/talpyklą šalinti pagal vietos/regioninius/nacionalinius/tarptautinius riekalavimus. Sudėtyje: Ksilenas, butilo acetatas, naftos benzinas (benzeno kiekis <0,1%).

Prekės ženklas FULL DIP
Tūris, ml 400
Spalva Juoda
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0634041448530, 6340414485302

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: