Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Liqui Moly 1591 motociklinėms grandinėms baltas tepalas 400m

Produkto kodas: 410042001591
12.90€
>5 vnt. Galima nusipirkti šiandien Rodyti kitų parduotuvių likučius
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas
  • Pristatymas kurjeriu
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Tai - specialus sintetinis baltas tepalas. Dėl gerų sutepimo ir sukibimo savybių naudojamas motociklų grandinėms sutepti. Tepalas atsparus šaltam ir karštam vandeniui bei vandens purslam, tyškančiam vandeniui. Tepalas apsaugo nuo grandinės prailgėjimo, prailgina jos eksploatacijos laiką, apsaugo nuo nusidėvėjimo, pasižymi puikiomis sutepimo, sukibimo ir įsiskverbimo savybėmis, apsaugo nuo korozijos. 50ml skardinė gali būti vis papildoma iš 400ml skardinės. Tepalas naudojamas didelėmis apkrovomis, dideliais greičiais važinėjantiems motociklams, su žiedine arba ne, grandine.

PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P405 Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į specialių atliekų surinkimo vietas.
EUH208 Sudėtyje yra benzensulfoninės rūgšties mišinių, di-C10-C14 alkilo darinių, kalcio druskų. Gali sukelti alerginę reakciją.
Neužtikrinus pakankamo vėdinimo, gali susidaryti sprogių mišinių.
Angliavandenilių, C6-C7, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <5% n-heksano.
Pentanas.
Prekės ženklas LIQUI MOLY
Tūris, ml 400
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0410042001598, 0410042001598, 4100420015915

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

5LMM3039, 1581, 1513, 3043, 5LMM1581, 1601, 1603, 106513, 5LMM1604, 1571, MT1004, 1604, 1509, 5LMM1603, 5LMM1571, 1591, 3039, 5LMM1591, 5LMM1601, MOTOPRIEDAI, 5LMS1513, 5LMS1602, 1602, 5LMM3043, 5LMM1509