Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG5337 padangų hermetikas (aerozolis) 340g (400ml)

Produkto kodas: 009603053376
Analogiški produktai

Aprašymas

Skirtas lengvųjų automobilių ir sunkvežimių ratų (iki 15 colių dydžio) pradurtoms padangoms remontuoti kelyje.
Patikimai užtaiso oro nuotekų vietą, kai pradūrusio objekto skersmuo yra iki 5mm.
Ištekėdamas kartu su oru per pradurtą vietą, suformuoja stiprų vulkanizuotą kamštį, stabdantį nuotėkį.
Neturi poveikio ratų balansavimui, ratuose lieka aktyvus ilgesnį laiką ir neleidžia vėliau atsirasti oro nuotekoms.

PAVOJINGA. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H302 Kenksminga prarijus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P330 Išskalauti burną. P410 + P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603053376, 0009603353377, 0096030533762, 0096033533776

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: