Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3426 antigelis dyzelinui -47C (170l) 325ml

Produkto kodas: 009603034269
7.70€
Analogiški produktai

Aprašymas

Antigelis - tai priemonė prieš dyzelinio kuro užšalimą ir naudojama prieš užšąlant kurui. Hi-Gear 3426 garantuoja dyzelinio variklio darbą žiemos metu iki -47C, panaikina kondensatą ir vandenį kuro bake ir sistemoje. Pagerina purkštukų darbą ir kuro sudegimą.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H312+H332 Kenksminga susilietus su oda arba įkvėpus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 Stengtis neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P330 Išskalauti burną. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tipas Antigeliai
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 325
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0096030342692

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: