Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Liqui Moly 5200 priedas variklio plovimui prieš keičiant alyvą

Produkto kodas: 410042005200 Analogiški produktai
11.50€

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Priedas į variklinę alyvą, skirtas variklio išplovimui iš vidaus prieš keičiant alyvą.
- Užkerta kelią sutepimo trūkumui ir apsaugo variklį nuo pažeidimų.
PASKIRTIS:
- Tinka visiems benzininiams ir dyzeliniams varikliams, varikliams su turbina ir katalizatoriumi.
- Tinka, naudojant visas variklinės alyvos rūšis.
NAUDOJIMAS:
- 300ml pakanka iki 5l alyvos.
- Po įpylimo važiuoti maždaug 100-300km be variklio perkrovų.
- Per šį laiką užvesti variklį 1-3 kartus.
- Nuvažiavus 100-300km būtinai pakeisti alyvą ir filtrą.
- Preparatą patariama naudoti kaskart keičiant variklinę alyvą.

PAVOJINGA. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H315 Dirgina odą. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines /naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P310+P331 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P314 Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų konteinerį.
Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, cikloalkanų, <2% aromatinių angliavandenilių.
Prekės ženklas LIQUI MOLY
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 300
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 4100420010071, 4100420052002


Liqui Moly kompanija pradėjusi 1960m. nuo priedų disulfido molibdeno pagrindu gaminimo, šiandien Vokietijoje, variklinių alyvų rinkoje, užima antrąją vietą ir nuolatos didina savo rinkos dalį, o priedų į kurą ir alyvą rinkoje, jai priklauso virš 50% rinkos.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: