Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Danushis nefrasas 1L

Produkto kodas: 477154829160
2.90€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Skirtas lakų, dažų ir glaistų (aliejinių, pentaftalinių gliftalinių bituminių) skiedimui. Idealiai tinka stabdžių ir sankabos dalims valyti. gana saugus dažytiems paviršiams.
NAUDOJIMAS:
  • Į lakus ar dažus pilti nedideliais kiekiais, pastoviai maišant iki reikalingo klampumo.
  • Įvairių paviršių nuriebalinimui prieš dažymą, riebalinių ir tepalinių dėmių valymui iš tekstilės gaminių. Tirpdina kai kurias gumas.

PAVOJINGA. Sudėtyje yra angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, ciklikai. H225 Labai degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P261 Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ, kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti smėlį, žemes, gesinimo miltelius ar anglies dioksidą. P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį ir talpyklą šalinti pagal vietinius ar regioninius reikalavimus.
Prekės ženklas DANUSHIS CHEMICALS
Tūris, l 1
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4771548291606

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

4203094, DRG2, 4203005, SNEF4L5, SNEFRL1L, NEFRASAS, 4203092