Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6754 silikoninis hermetikas stiklams 85g

Produkto kodas: 009603067540
8.70€
Analogiški produktai

Aprašymas

Sandarina automobilių liukus, apšvietimo prietaisus, elektros prietaisus ir jungtis, akvariumus, santechniką.
Užtikrina elastingumą, atsparumą vibracijai, vandeniui ir šilumai.
Speciali "taki" formulė "suranda" ir sandarina automobilių, katerių ir jachtų stiklų pažeidimus.
NAUDOJIMAS:
- Nuvalyti ir nusausinti sandarinamus paviršius.
- Nuimti kamštelį ir pradurti membraną, uždėti prailgintą "nosytę" ir nukirpti iki reikiamo žymeklio.
- Padengti hermetiku vietas, kur manoma, kad yra pratekėjimas. Remontuojant guminius automobilių stiklų sandarintojus, reikia juos atitraukti nuo stiklo arba nuo kėbulo. Remontuojant akvariumus, hermetiką naudoti iš vidaus.
- Leisti hermetikui išdžiūti (15 min.). Patikrinti ar niekur nepraleidžia vandens ir jei reikia pakartoti apdirbimą. Suremontuotą techniką eksploatuoti galima po 10-12 val. Visiškai hermetikas vulkanizuojasi po 24 val.

PAVOJINGA. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus. EUH014 Smarkiai reaguoja su vandeniu.
Prekės ženklas DONE DEAL
Pakuotės tipas Tūta
Svoris, g 85
Spalva Skaidri
GHS Odos ėsdinimas (1B pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603067540, 0096030675400

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: