Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG5200 putojantis valiklis ir dėmių išėmėjas 340ml

Produkto kodas: 009603052003
13.80€
Analogiški produktai

Aprašymas

Efektyviai šalina įvairius nešvarumus ir dėmes iš audinio ir kiliminių dangų. Atnaujina audinių ir kiliminių dangų išorinį vaizdą ir faktūrą, pakelia pūkus, suteikia šilkinį blizgesį ir grąžina jiems natūralią spalvą. Šalina nemalonius kvapus ir gaivina automobilio salono orą.

PAVOJINGA. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P410 + P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. Sudėtyje yra anijoninių PAM mažiau kaip 5 %.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 340
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603052003, 0096030520038

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai
---------
Tiekėjų atsargos
5 vnt.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: