Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG9014 7-min.aušinimo sistemos ploviklis 325ml

Produkto kodas: 009603090142
7.60€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Gerai išvalo nuoviras, riebias nuosėdas, rūdis, aušinimo skysčio skaidymosi produktus iš aušinimo sistemos.
- Mažina variklio perkaitimo, patekus į "kamštį", galimybę.
- Apsaugo siurblio riebokšlį nuo ardymo šiurkščiais junginiais, etilenglikolio oksidacijos produktais.
- Sudėtyje nėra rūgščių, nereikia neutralizacijos, galima naudoti su medžiagomis, naudojamomis amerikietiškuose, europietiškuose, japoniškuose ir rusiškuose automobiliuose.
NAUDOJIMAS:
- Esant šaltam varikliui nuimkite išsiplėtimo bakelio dangtelį.
- Užveskite variklį ir leiskite jam padirbėti tuščia eiga 5-min. pilnai atidarius pečiuko kranelį.
- Išjunkite variklį, išleiskite aušinimo skystį iš radiatoriaus ir įpilkite vandens.
- Supilkite HG9014 į radiatorių ir uždarykite dangtelį.
- Užveskite variklį ir leiskite jam padirbėti tuščiąja eiga 7-min.
- Išjunkite variklį, palaukite 2-3 min.
- Įsitikinkite ar sistemoje nėra didelio slėgio.
- Išleiskite vandenį iš radiatoriaus.
- Praplaukite sistemą vandeniu kol įsitikinsite, kad vanduo yra švarus.
- Užpildykite sistemą aušinimo skysčiu.
- Pakuotė skirta aušinimo sistemai iki 17l.

PAVOJINGA. H302 Kenksminga prarijus. H318 Smarkiai pažeidžia akis. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 + P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P330 Išskalauti burną. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 325
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603090142, 0096030901424

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai
---------
Tiekėjų atsargos
5 vnt.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: