Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG7018S sandariklis ir stipriklis APPD su SMT2

Produkto kodas: 009603070182
13.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Neleidžia perkaisti ir sugesti automatinei pavarų dėžei praslydus diskams.
- Pašalina trūkčiojimus, praleidimus arba vėlavimus perjungiant pavaras.
- Atkuria riebokšlių ir tarpiklių elastingumą ir matmenis, apsaugo juos nuo išdžiūvimo ir sutrūkinėjimo.
- Išvalo reguliavimo vožtuvus ir atkuria jų veikimą.
- Sumažina automatinės pavarų dėžės nusidėvėjimą ir triukšmą.
- Suderinamas su visų tipų mineraliniais ir sintetiniais skysčiais. Galima panaudoti bet kokių konstrukcijų automatinėms pavarų dėžėms, įskaitant automobilius su priekine pavara. Tinka bet kokioms hidraulinėms sistemoms.
- Nekenkia jokioms medžiagoms, naudojamoms automatinėse pavarų dėžėse, tokioms kaip metalas, plastikas, guma.
- Pašalina pratekėjimus iš automatinės pavarų dėžės per riebokšlius ir tarpiklius nuvažiavus 15 km.
NAUDOJIMAS:
- Supilkite pakuotės turinį į sušildytą automatinę pavarų dėžę esant įjungtam varikliui, veikiančiam laisvomis apsukomis.
- Pasivažinėkite, stendamiesi perjungti visas pavaras aukštyn ir žemyn.
- Pratekėjimas turi liautis nuvažiavus 15 km.
- Ši pakuotė skirta 4,5-6 litrams transmisinio skysčio.
- Automatinėms pavarų dėžėms arba hidraulinėms sistemoms, kuriuose yra mažiau negu 4,5 litro arba daugiau negu 6 litrai transmisinio skysčio, naudokite (HG7018S) santykiu 100 ml mišinio 1 litrui skysčio.
- Automobiliams, kurių rida didesnė negu 90000 km arba kuriuose stipriai prateka transmisinis skystis, rekomenduojama mišinį naudoti du kartus: prieš keičiant transmisinį skystį (prieš 150-200km), o po to - jį keičiant.
- Keisdami transmisinį skystį naudokite ploviklį HG7006 (išskyrus atvejus kai šį mišinį naudojate dukart!

Sudėtis: propan-2-olis, chloro,C14-17, alkanai, m-, p-, o-ksilenas ir kiti kompanijos nou-chau funkciniai priedai.
PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Kenksminga susilietus su oda. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali pakenkti žindomam vaikui. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Įžeminti/ įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. Naudoti sprogimui atsparią elektros/ ventiliacijos/ apšvietimo/ g/įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Neįkvėpti garų. Vengti kontakto nėštumo metu/ maitinant krūtimi. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 444
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai ( pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603070182, 0009603170189, 0096030701826, 0096031701894, 0960307018262, 72409855

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: