Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Liqui Moly 5170 dyzelinių purkštukų valiklis 500ml

Produkto kodas: 410042005170 Analogiški produktai
11.00€

Aprašymas

Kuro purkštukų valiklis pašalina nuosėdas nuo purkštukų ir stūmoklių degimo kameroje, pašalina variklio darbo trikdžius, pašalina dyzelinio variklio keliamą triukšmą vidutinių apkrovų diapazone, užtikrina tolygų variklio darbą tuščia eiga. Esant švariems kuro purkštukams, optimizuojamas variklio darbas. Šis valiklis valo visą kuro sistemą, apsaugo nuo korozijos, pagerina kuro sudegimą, padidina variklio ekonomiškumą ir ekploatacijos patikimumą. Tinkamas visiems dyzeliniams varikliams.
NAUDOJIMAS:
- Priedą supilti į degalų baką prieš užpilant degalus.
- Priedo užtenka 75 litrams degalų bakui.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P331 NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų surinkimo vietas.
EUH044 Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, <2% aromatinių angliavandenilių.

Prekės ženklas LIQUI MOLY
Tūris, ml 500
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4100420051708, 72246641


Liqui Moly kompanija pradėjusi 1960m. nuo priedų disulfido molibdeno pagrindu gaminimo, šiandien Vokietijoje, variklinių alyvų rinkoje, užima antrąją vietą ir nuolatos didina savo rinkos dalį, o priedų į kurą ir alyvą rinkoje, jai priklauso virš 50% rinkos.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: