Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Liqui Moly 5128 dyz. sistemos valiklis 300ml

Produkto kodas: 410042005128 Analogiški produktai
8.50€

Aprašymas

Šis priedas valo purkštukus ir visą dyzelinio kuro sistemą nuo susikaupusių nuosėdų ir nuodegų, sudaro optimalias sistemos darbo sąlygas. Priedo sudėtyje esantys lubrikantai ir korozijos inhibitoriai suteikia brangių kuro sistemos dalių apsaugą. Šis preparatas išsaugo variklio ilgaamžiškumą.
Priedą galima naudoti visiems dyzeliniams varikliams su "Common Rail" ir aukšto slėgio įpurškimo sistema, tiek su, tiek be DPF (dyzelino kietųjų dalelių filtro).
NAUDOJIMAS:
- Priedas pilamas į kuro baką.
- Priedo pakanka iki 75l kuro.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti garų. P301+P310+P331 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų surinkimo vietas.
EUH044 Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra angliavandenilių, C10-C13, n-alkanų, izoalkanų, <2% aromatinių angliavandenilių.
Prekės ženklas LIQUI MOLY
Tūris, ml 300
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4100420051289, 72461464


Liqui Moly kompanija pradėjusi 1960m. nuo priedų disulfido molibdeno pagrindu gaminimo, šiandien Vokietijoje, variklinių alyvų rinkoje, užima antrąją vietą ir nuolatos didina savo rinkos dalį, o priedų į kurą ir alyvą rinkoje, jai priklauso virš 50% rinkos.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: