Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Hi-Gear HG3410 dyz. purkštukų ir mait.sist.valiklis su SMT2 240ml

Produkto kodas: 009603034108
Analogiški produktai

Aprašymas

SAVYBĖS:
- Pašalina nuodegas nuo purkštukų ir degimo kameros.
- Atstato įpurškimo kūgio formą.
- Paaikina problemas naudojant nekokybišką kurą.
Sudėtyje esantis metalo kondicionierius SMT2 atstato plunžerinių porų darbingumą.

Valiklis nekenkia katalitiniams neutralizatoriams, dera su rusiškomis degalų rūšimis ir variklio detalių medžiagomis.
NAUDOJIMAS:
- Atsukti kamštelį ir nuimti apsauginę membraną nuo matavimo bakelio.
- Spaudžiant flakoną pripildykite matavimo bakelį iki reikalingos žymos - 40, 60, 80 l, priklausomai nuo kuro bako tūrio.
- Bakelio turinį įpilti į kuro baką prieš pilant kurą ir rekomenduojama naudoti kas 1500 km ridos arba dažniau, jeigu kyla abejonių dėl jų kokybės.

PAVOJINGA. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali pakenkti žindomam vaikui. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. Neįkvėpti garų. Vengti kontakto nėštumometu/ maitinant krūtimi. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. NESKATINTI vėmimo. NESKATINTI vėmimo. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas HI-GEAR
Tūris, ml 240
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai ( pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603034108, 0096030341084

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: