Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Atomex XA30027 kietųjų dalelių filtro (DPF) valiklis 250ml

Produkto kodas: 482002494702
11.00€
Likutis Lietuvoje: >5 vnt. Galima nusipirkti šiandien eprekyba@autoaibe.lt +37070055002 Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

DPF valiklį rekomenduojama naudoti profilaktiškai kas 20-30 tūkstančių km ridos arba esant pirmiems nekorektiško DPF filtro veikimo požymiams (atsiradus indikacijai prietaisų skydelyje, sumažėjus variklio traukai, padidėjus dūmingumui). Reguliarus priemonės naudojimas (kaskart pilantis degalus) užtikrina DPF filtro regeneraciją įprastomis automobilio eksploatacijos sąlygomis. Tinka naudoti visų tipų dyzeliniams varikliams su integruotu suodžių filtru (įskaitant variklius su integruota regeneracijos sistema). Tinka naudoti varikliams su "Common Rail" ir "Pumpe Duse" sistemomis. Priemonė veiksminga, kai suodžių filtras yra mažai arba vidutiniškai užterštas. Smarkaus užterštumo atveju, procedūrą reikėtų pakartoti. Naudojama su visais dyzelinio kuro tipais.
NAUDOJIMAS:   • Įpilti reikiamą kiekį priemonės į degalų baką. DPF filtro profilaktikai: eksploatuoti automobilį įprastu režimu.   • Intensyviam DPF filtro valymui ir regeneracijai: eksploatuoti automobilį ilgose kelionėse (daugiau kaip 50 km) užtikrinant dažnus (ne trumpiau 30 sekundžių) padidintų apsukų (nuo 2 500 - 3 000 apm) intervalus.
PAVOJINGA. H226 Degūs skystis ir garai. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P301+310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P304+340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P303+361+353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. P331 NESKATINTI vėmimo. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais. Sudėtyje yra solventnafta (nafta), vidurinioji, alifatinė.
Prekės ženklas ATOMEX
Pakuotės tipas Pilamas
Tūris, ml 250
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 4820024947022, 72661871

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

43241, X5LMP5148, S66200, LQM2650, 090642, 9958, XA30027, 28272, WYN28272, MN995804ME, JLMPAT1L, 090515, 28263, PRIEDASDYZDPF, 28392, VALIKLISDYZELIS, 5169, JLMPAT45L, J02260, DPFREFILL, EAP310, VALIKLISDPF, G052143A2, DPF, 005540, 2650, 5148