Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Step UP SP5152 kondicionieriaus putojantis valiklis 510g

Produkto kodas: 009603051522
12.00€
Analogiški produktai

Aprašymas

Skirtas profesionaliam automobilio kondicionieriaus valymui ir dezinfekcijai. Valymui papildomai naudojama žarna-prailgintojas SP5154.
NAUDOJIMAS:
- Pastatyti automobilį ant pakėlėjo ar ant duobės.
- Nustatyti, kur randasi drenažinis vamzdis kondensato nutekėjimui.
- Prijungti žarną - prailgintoją į drenažinį vamzdį ir įpurkšti valiklio.
- Putos padengs paviršių ir įsiskverbs į oro kanalus.
- Atjungti žarną - prailgintoją.
- Po 10-15 min ištirpę nešvarumai nutekės iš sistemos.
- Užvesti variklį.
- Įjungti kondicionierių, ventiliatoriaus jungiklį nustatyti į padėtį "max", o oro įsiurbimo - "uždaryta".
- Leisti sistemai padirbti 10 min uždarius automobilio duris ir langus.
- Salone neturi būti žmonių. Po to išvėdinti saloną.

Sudėtis: propanas, butanas, 2-butoksietanolis, anijoninių ir nejoninių PAM 5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %, kompanijos nou-chau funkciniai priedai.
PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Po naudojimo kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50oC/122oF temperatūroje. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas STEP UP
Pakuotės tipas Aerozolis
Svoris, g 510
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603051525, 0096030515225, 0096030515256, 0960305152258

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: