Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Pro Seal 64605 Quick Weld klijai 4-min. 56g

Produkto kodas: 005029164605
6.90€
Analogiški produktai

Aprašymas

Tinka klijuoti: keramiką, plastiką, porcelianą, plieną, geležį, žalvarį, varį, aliuminį, medį. Galima suklijuoti: skilusius variklio blokus, pavarų dėžių, kolektorių, ašių įtrūkimus, radiatorių siūles ir kt. defektus.
Atsparus benzinui, dyzelinui, tepalams, vandeniui, aušinimo skysčiui.
Naudojimas:paviršius turi būti švarus, sausas, be alyvų ar tepalų. Paviršių pašiauškite su švitriniu popieriumi. Sumaišykite vienodus kiekius skysto metalo ir kietiklio. Klijus maišyti apie min laiko, kol gausis vienalytė pilka masė. Klijai sustingsta per 60min, o pilnai sukietėja per 12-24val. Kol klijai nesukietėję, perteklių nuvalykite skiedikliu. Pilnai sukietėjus, galite gręžti, šlifuoti.

PAVOJINGA. Sudėtyje yra: Epoksidinės dervos, aromatinio angliavandenilio. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu vandens kiekiu. P301 + P310 + P331 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį / talpyklą šalinti g (vadovaujantis vietos ir nacioaliniais nuostatais).
Prekės ženklas PRO SEAL
Svoris, g 56
Spalva Juoda
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0050291646050, 0502916460508, 5905694008767

Jau 40-imt metų JAV sėkmingai veikianti įmonė "Super Glue Corporation",  viena iš lyderių klijavimo medžiagų gamyboje.
"Pro Seal" produktų linija pripažinta visame pasaulyje ir daugelis produktų pelnę prestižinius pasaulinio lygio apdovanojimus: "Popular Mechanics", "American Handyman Club", "ThinkGlobal" ir "Commercial News USA", "Home Improvement Executive" ir "Creative Home Art".
Įmonė gamina ne  tik buities reikmėms skirtus produktus, bet ir aukštos kokybės inžinierinius produktus.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: