Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Pro Seal 61067 klijai veidrodėliams 0,6ml

Produkto kodas: 005029161067
3.80€
Analogiški produktai

Aprašymas

Skaidrūs, momentiniai, dviejų komponentų galinio vaizdo veidrodėlio klijai.
NAUDOJIMAS:
- Užtepkite aktyvatoriaus (žalios spalvos, permatoma talpa) ant abiejų klijuojamų paviršių.
- Klijuojant poruotas medžiagas kaip mediena ar keramika - aktyvatoriaus reikia daugiau.
- 5 minutes palaukite kol aktyvatorius sudžiūs.
- Užlašinkite 2 lašelius klijų ant paviršiaus ir stipriai suspauskite klijuojamus paviršius ir laikykite apie 1 minutę.
- Bent valandą nereguliuokite veidrodėlio - leiskite išdžiūti klijams.
- Klijai pilnai sukietėja per 24 val.

PAVOJINGA. H302 Kenksminga prarijus. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus. H400 labai toksiška vandens organizmams. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P101 jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 prieš naudojimą perskaityti etiketę. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338+P310 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P303+P361+P353+P310 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P301+P330+P331+P310 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpą šalinti pagal vietines/regionines/nacionalines/ tarptautines taisykles.
Ingrediento A sudėtyje yra hidroperoksido kumenas, akrilo rūgštis, metakrylato 2-hidroksietilas. Ingrediento B sudėtyje yra propan-2-olis.
Prekės ženklas PRO SEAL
Tūris, ml 0,6
GHS Odos ėsdinimas (1A pavojaus kategorija)
GHS Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (1 ūmaus pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0050291610679, 0502916106796, 5905694008774

Jau 40-imt metų JAV sėkmingai veikianti įmonė "Super Glue Corporation",  viena iš lyderių klijavimo medžiagų gamyboje.
"Pro Seal" produktų linija pripažinta visame pasaulyje ir daugelis produktų pelnę prestižinius pasaulinio lygio apdovanojimus: "Popular Mechanics", "American Handyman Club", "ThinkGlobal" ir "Commercial News USA", "Home Improvement Executive" ir "Creative Home Art".
Įmonė gamina ne  tik buities reikmėms skirtus produktus, bet ir aukštos kokybės inžinierinius produktus.

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai
---------
Tiekėjų atsargos
>5 vnt.

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: