Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6659 2-jų komponentų klijai plastikui 2g+4ml

Produkto kodas: 009603066598
Analogiški produktai

Aprašymas

Greitai ir patikimai klijuoja gaminius iš įvairių plastmasių, kurių negalima suklijuoti įprastais klijais.
Daugeliu atveju suklijuotos siūlės patvarumas yra didesnis už plastmasės tvirtumą.
Greitai ir patikimai klijuoja daugelį kietų plastikų, polipropileną, polietileną, vinilą, smūgiams atsparų ABC plastiką, polivinchloridą (PVCH), pleksiglasą, organinį stiklą, polistireną, getinaksą, metalus, keramiką, porcelianą.
NAUDOJIMAS:
- Pirma remontuojamą paviršių padengiame aktyvatoriumi, tik po to ištepame klijais.

Sudėtis: Klijai: etil-2-cianakrilatas, kompanijos nou-chau priedai. Aktyvatorius: acetonas, kompanijos nou-chau priedai.
KLIJAI. ATSARGIAI. Cianoakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Patekus ant odos nesistengti plėšti suklijuotos odos, o nuvalyti acetonu ar lako nuėmėju ir atsargiai neaštraus daikto pagalba nuimti klijus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti šiltu muiluotu vandeniu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
AKTYVATORIUS. PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Įžeminti/ įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. Naudoti sprogimui atsparią elektros/ ventiliacijos/ apšvietimo/ g/įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DONE DEAL
Svoris, g 2
Pastabos Su aktyvatoriumi 4ml
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (3 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603066598, 0096030665982

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: