Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6587 klijai galinio vaizdo veidrodėliui 2x3ml

Produkto kodas: 009603065874
Analogiški produktai

Aprašymas

Greitai ir patikimai klijuoja stiklą prie metalo ir lydinių.
Sukimba per 30 sekundžių, sukietėja per 15 minučių (70% didžiausio tvirtumo), visiškai sukietėja per 24 valandas.
Klijai-kietiklis yra nekenksmingi, atsparūs vandens ir standartinių priemonių langams plauti poveikiui.

Klijai. PAVOJINGA. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Aktyvatorius. PAVOJINGA. H225 Labai degūs skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/ atviros liepsnos/ karštų paviršių. - Nerūkyti. P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P240 Įžeminti/ įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros/ ventiliacijos/ apšvietimo/ g/įrangą. P242 Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. P261 Stengtis neįkvėpti garų. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405 Laikyti užrakintą P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DONE DEAL
Tūris, ml 2x3
GHS Degieji skysčiai (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos ėsdinimas (1A pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603065874, 0096030658748

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: