Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6573 5-min. epoksidiniai metalo klijai 28,4g

Produkto kodas: 009603065737
8.40€
Analogiški produktai

Aprašymas

Epoksidiniai klijai su specialiais kietikliais užtikrina profesionalų, patikimą ir ilgalaikį sujungimą, atlaikantį smūgius, vibraciją, temperatūrų pokyčius ir agresyvių skysčių poveikį.
Skirti keramikai, porcelianui, stiklui, medžiui, kartonui, odai ir kai kuriems metalams klijuoti.
Patogi dvigubo švirkšto formos pakuotė neleidžia komponentams ištekėti arba išdžiūti, padeda tiksliai dozuoti reikiamą klijų kiekį.
Sustingsta per 5 minutes, sukietėja per 30 minučių, visiškai polimerizuojasi per 16 valandų.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamieji (sandarinami, užglaistomi) paviršiai turi būti švarūs, neriebaluoti ir sausi.
- Užspausti iš kiekvienos tūbelės lygiai dervos ir kietiklio ir sumaišyti iki vientiso mišinio.
- Jį reikia sunaudoti per 5 min.
- Mišinį užtepti ant abiejų klijuojamų paviršių plonu sluoksniu ir sujungti.
- Paviršių suveržti nereikia.
- Pakanka, kad klijams kietėjant paviršiai bus nestipriai suspausti.
- Produktą geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10 °C temperatūrai.

Sudėtis: Klijai: Bifenolio F-epichlorohidrino guma, oksiranas, epoksidinės dervos ir kiti priedai; Aktyvatorius: 2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenolis, trietilentetraminas, tetraetilenpentaminas, polimerai ir priedai.
Klijai: ATSARGIAI. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra bisfenolis-epichlorhidrino derva, Bifenolio F-epichlorohidrino guma, oksiranas, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai. Gali sukelti alerginę reakciją. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Aktyvatorius: PAVOJINGA. Sudėtyje yra riebalų rūgštys, C18-nesoč., dimerai, reakcijos su talo alyvos riebalų rūgštimis ir trietilentetraminu oligomeriniai produktai, riebalų rūgštys, talo alyva, reakcijos su trietilentetraminu produktai, 3,6-diazaoktanetilendiaminas, 3,6,9-triazaundekan-1,11-diaminas. Gali sukelti alerginę reakciją. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti užrakintą. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DONE DEAL
Svoris, g 28,4
Spalva Pilki
GHS Odos ėsdinimas (1B pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603065737, 0096030657376, 0960306573762

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: