Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6565 30-min. epoksidiniai klijai skaidrūs 28,4g

Produkto kodas: 009603065652
7.20€
Analogiški produktai

Aprašymas

Epoksidiniai klijai su specialiais kietikliais užtikrina profesionalų, patikimą ir ilgalaikį sujungimą, atlaikantį smūgius, vibraciją, temperatūrų pokyčius ir agresyvių skysčių poveikį.
Skirti keramikai, porcelianui, stiklui, medžiui, kartonui, odai ir kai kuriems metalams klijuoti.
Patogi dvigubo švirkšto formos pakuotė neleidžia komponentams ištekėti arba išdžiūti, padeda tiksliai dozuoti reikiamą klijų kiekį.
Sustingsta per 30 minučių, sukietėja per 8 valandas, visiškai polimerizuojasi per 24 valandas.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamieji (sandarinami, užglaistomi) paviršiai turi būti švarūs, neriebaluoti ir sausi.
- Užspausti iš kiekvienos tūbelės lygiai dervos ir kietiklio ir sumaišyti iki vientiso mišinio.
- Mišinį užtepti ant abiejų klijuojamų paviršių plonu sluoksniu ir sujungti.
- Paviršių suveržti nereikia.
- Pakanka, kad klijams kietėjant paviršiai bus nestipriai suspausti.
- Produktą geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10 °C temperatūrai.

Sudėtis: Klijai: epoksidinė derva, kiti priedai; Aktyvatorius: nonilfenolis, 2-piperazin-1-iletilaminas, nou-chau kompanijos priedai.
Klijai: ATSARGIAI. Sudėtyje yra epichlorhidrino derva. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Aktyvatorius: PAVOJINGA. Sudėtyje yra 2-piperazin-1-il-etilaminas. Gali sukelti alerginę reakciją. Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Labai toksiška vandens organizmams. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti užrakintą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DONE DEAL
Svoris, g 28,4
Spalva Skaidri
GHS Odos ėsdinimas (1B pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Toksinis poveikis reprodukcijai (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (1 ūmaus pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603065652, 0096030656522, 0960306565224

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: