Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6561 5-min. epoksidiniai klijai skaidrūs 28,4g

Produkto kodas: 009603065614
Analogiški produktai

Aprašymas

Epoksidiniai klijai su specialiais kietikliais užtikrina profesionalų, patikimą ir ilgalaikį sujungimą, atlaikantį smūgius, vibraciją, temperatūrų pokyčius ir agresyvių skysčių poveikį.
Skirti keramikai, porcelianui, stiklui, medžiui, kartonui, odai ir kai kuriems metalams klijuoti.
Patogi dvigubo švirkšto formos pakuotė neleidžia komponentams ištekėti arba išdžiūti, padeda tiksliai dozuoti reikiamą klijų kiekį.

Sustingsta per 5 minutes, sukietėja per 30 minučių, visiškai polimerizuojasi per 16 valandų. Sujungimo stiprumas 170 kg/cm2. Darbo temperatūros diapazonas: nuo -55° C iki + 125° C.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamieji (sandarinami, užglaistomi) paviršiai turi būti švarūs, neriebaluoti ir sausi.
- Užspausti iš kiekvienos tūbelės lygiai dervos ir kietiklio ir sumaišyti iki vientiso mišinio.
- Jį reikia sunaudoti per 5 min.
- Mišinį užtepti ant abiejų klijuojamų paviršių plonu sluoksniu ir sujungti.
- Paviršių suveržti nereikia.
- Pakanka, kad klijams kietėjant paviršiai bus nestipriai suspausti.
- Produktą geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10 °C temperatūrai.

Sudėtis: Klijai: epoksidinės dervos ir kiti priedai; Aktyvatorius: merkaptanamino mišinys ir kiti priedai.
Klijai: ATSARGIAI. Sudėtyje yra bisfenolis A. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Aktyvatorius: ATSARGIAI. H302 Kenksminga prarijus. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P330 Išskalauti burną. P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P501 Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Prekės ženklas DONE DEAL
Svoris, g 28,4
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603065614, 0096030656140

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: