Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Done Deal DD6559 2-min. epoksidiniai klijai skaidrūs 28,4g

Produkto kodas: 009603065591
7.80€

Aprašymas

Epoksidiniai klijai su specialiais kietikliais užtikrina profesionalų, patikimą ir ilgalaikį sujungimą, atlaikanti smūgius, vibraciją, temperatūrų pokyčius ir agresyvių skysčių poveikį.
Skirti keramikai, porcelianui, stiklui, medžiui, kartonui, odai ir kai kuriems metalams klijuoti.
Patogi dvigubo švirkšto formos pakuotė neleidžia komponentams ištekėti arba išdžiūti, padeda tiksliai dozuoti reikiamą klijų kiekį.
Sustingsta per 2 minutes, sukietėja per 10 minučių, visiškai polimerizuojasi per 4 valandas.
NAUDOJIMAS:
- Klijuojamieji (sandarinami, užglaistomi) paviršiai turi būti švarūs, neriebaluoti ir sausi.
- Užspausti iš kiekvienos tūbelės lygiai dervos ir kietiklio ir sumaišyti iki vientiso mišinio.
- Jį reikia sunaudoti per 2 min.
- Mišinį užtepti ant abiejų klijuojamų paviršių plonu sluoksniu ir sujungti.
- Paviršių suveržti nereikia.
- Pakanka, kad klijams kietėjant paviršiai bus nestipriai suspausti.
- Produktą geriausia naudoti esant aukštesnei kaip 10 °C temperatūrai.

Sudėtis: Klijai: epoksidinės dervos; Aktyvatorius: N,N,N',N'-tetrametil-2,2'-oksibis(etilaminas), merkaptanų polimerai, poliamidai.
Klijai: ATSARGIAI. Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą.Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.Turinį/ talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teisės aktų reikalavimus.
Aktyvatorius: PAVOJINGA. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu.Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. EUH202 - "Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje." Patekus ant odos nesistengti plėšti suklijuotos odos, o nuvalyti acetonu ar lako nuėmėju ir atsargiai neaštrausdaikto pagalba nuimti klijus.
Prekės ženklas DONE DEAL
Svoris, g 28,4
Spalva Skaidri
GHS Odos ėsdinimas (1B pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0009603065591, 0096030655914

Apie gamintoją

Kur rasti?

Miestas
Parduotuvė
Kiekis
Kontaktai

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

X14600, XDD6580, DD6573, HLLVT146, 3430, EP300, 3450, 4110008800, HLLVT145, DD6540, 60022, 20A4254, GOT1592448, VT146, 64600, VT140, 11603, P64605, GOT1586025, 02115, ES507, 11478, 4110015135, 84115, 14600, DD6580, DD6565, 10B102, 11610, X84109, 540592, LO29684, 11605, 50513, VT5102800G, PROFESSIONAL, DD6538, P64600, 02266, HLLVT149, 84109, 10B103, DD6561, HLLVT140, HLLVT148, VT148, VT510, 02268, LO37286, VT510300G, VT145, KLIJAIEPOKS, 02179, VT149, 64605, ES509, EC520, DD6559, XDD6540