Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Bondini 456 universalūs nešvarių paviršių klijai 4g

Produkto kodas: 07560177952

Aprašymas

Universalūs momentiniai klijai, klijuoja nešvarius paviršius. Nauja formulė garantuoja sukibimą su dar daugiau paviršių. Puikiai klijuoja akytus ar nešvarius paviršius.Skirtas klijuoti dauguma automobilinių dalių: metalų, plastikų, apdailų, audinių.

ATSARGIAI. Sudėtyje yra: Etil-2-cianakrilato. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus. H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH202 Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.EUH208 Sudėtyje yra hidrochinono. Gali sukelti alerginę reakciją. P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti muilu ir dideliu vandens kiekiu. P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.P405 Laikyti užrakintą. P501 Turinį / talpyklą šalinti (vadovaujantis vietos ir nacionaliniais nuostatais).
Prekės ženklas BONDINI
Svoris, g 4
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
GHS Kancerogeniškumas (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0075601779525, 0756017795254

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

456, 16745, SG380, 401, 02112, HLLVT112, 2248ULTRAGLUE, 541056, 4110003900, SUPERMOMENT, HLLVT126, 204U15, VT115, XPB210, HLLVT911, LO29688, VT911A, VT116, DD6615, HLLVT910, 50102, 455, 454, VT112, HLLVT116, KLIJAICA, PBA001, 11600, AMT02040, 4110015130, 11606, VT106, LO29593, P50102, VT911, HLLVT115, 16745SUPERPLUS, P456, 4302400, VT126, 38181, PRO002545