Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Abro AS-224 klijai šaltas suvirinimas (plienui) 60g

Produkto kodas: 790920041909 Analogiški produktai
3.70€

Aprašymas

Klijai gali būti naudojami remontuoti gaminius iš plieno, vario, aliuminio, nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno, žalvario, bronzos, chromo, sidabro, aukso, egzotiškų metalų, stiklo, medienos, plastiko, epoksidinės pluošto medžiagos, PVC, betono, keramikos, plytų, plytelių porceliano ir kt.
NAUDOJIMAS:
- Paviršius nuvalyti nuo purvo ir apdoroti abrazyvine medžiaga.
- Atpjauti gabaliuką glaisto ir suminkyti drėgnomis rankomis.
- Paruoštą glaistą dėti ant remontuojamo paviršiaus ir prispaudus laikyti 5-10 min.

PAVOJINGA. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę reakciją. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę.
Prekės ženklas ABRO
Svoris, g 60
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (2 pavojaus kategorija)
GHS Pavojinga vandens aplinkai (2 lėtinio pavojaus kategorija)
EAN kodas 0790920041909, 7909200419090

ABRO - patikima Amerikietiška chemija. Amerikiečių kompanija ABRO Industries Inc savo veiklą pradėjo 1939 metais. Šiandien ABRO produktai yra prieinami daugiau nei 175 šalių visame pasaulyje, tarp jų ir Lietuvoje daugiau nei 25 metus. ABRO kompanija yra viena iš didžiausių savo srityje JAV eksporto įmonių ir 1991 m. už sėkmingą darbą ir eksportą gavo JAV prezidento įsteigtą apdovanojimą.

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: