Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

K&N 99-5050 sportinio oro filtro ploviklis (komplektas)

Produkto kodas: 024844020246
17.50€
Analogiški produktai

Aprašymas

Keturių žingsnių valymo sistema, skirta oro srautui ir filtravimo efektyvumui atkurti, todėl jūsų oro filtras bus paruoštas pakartotiniam naudojimui.
NAUDOJIMAS:
1. Užpurkškite valiklio.
2. Nuplaukite filtrą.
3. Išdžiovinkite.
4. Sutepkite alyva.

DĖMESIO. Oro filtro alyva. Sudėtis: naftos distiliatai, hidrintas, sunkieji parafinai (CAS No. 64742-54-7), 1-dekenas, homopolimeras, hidrintas (CAS No.68037-01-04), C.I. tirpiklis raudonas 164(CAS No. 71819-51-7). PAVOJINGA. Ypač degus aerozolis. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Gali sukelti genetinius defektus. Gali sukelti vėžį. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/regionines/ nacionalines/tarptautines taisykles. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Oro filtro valiklis. Sudėtis: natrio metasilikato pentahidratas( CAS No. 6834-92-0). PAVOJINGA. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Sukelia smarkų akių dirginimą. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkite suteptus rūbus, odą nuplaukite su muilu ir vandeniu. Prarijus, nesukelkite vėmimo. Jeigu sąmoningas, išgerkite vandens stiklinę. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Laikyti užrakintą. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines/regionines/ nacionalines/tarptautines taisykles. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Prekės ženklas K&N FILTERS
Komplektacija Squeeze Oil, Cleaner
Tūris, l 0,355+0,237
GHS Degieji aerozoliai (1 pavojaus kategorija)
GHS Odos ėsdinimas (1C pavojaus kategorija)
GHS Akių dirginimas  (2A pavojaus kategorija)
GHS Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (1B pavojaus kategorija)
GHS Kancerogeniškumas (1A pavojaus kategorija)
GHS Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
EAN kodas 0024844020246, 0248440202466, 2484402024662

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Taip pat produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus: