Informacija apie atidarytas parduotuves! Sužinoti daugiau
Pasirinkti parduotuves
Pasirinktiautomobilį

Novol 35822 grunto kietiklis 250ml

Produkto kodas: 590006135822
4.90€
Viso atsargose: 3 vnt. Galima nusipirkti šiandien Visų parduotuvių likučiai atskirai
Rodyti daugiau pristatymo būdų
  • Atsiėmimas parduotuvėje
  • Paštomatas (LP Express)
  • Pristatymas kurjeriu Lietuvoje
  • Pristatymas kurjeriu į ES valstybes

Aprašymas

Akrilinis kietiklis yra skirtas naudoti automobilių pramonėje su akriliniais produktais.

ATSARGIAI. Sudėtyje yra: Ksileno. Yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. H226 Degūs skystis ir garai. H332 Kenksminga įkvėpus. H315 Dirgina odą. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
Prekės ženklas NOVOL
Tipas Kietiklis
Tūris, ml 250
GHS Degieji skysčiai (3 pavojaus kategorija)
GHS Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pavojaus kategorija)
GHS Odos dirginimas  (2 pavojaus kategorija)
GHS Odos jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
GHS Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis) (3 pavojaus kategorija)
EAN kodas 5900061358223, 72878132

Kur rasti?

Alternatyvūs kodai

Produktą galima rasti paieškoje įvedant šiuos kodus:

SPECTRAL85526, UPOLS20301, 35822, GRUNTASKIETIKLIS, 12884, NOVOL35822, H6115